Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu

Ústav jazyků se ve výzkumu soustřeďuje na dvě velké oblasti. První oblastí je lingvistický výzkum – pragmatika, překlad, lexikologie a sociolingvistika. Druhou významnou oblastí výzkumu je pak metodologie výuky profesní angličtiny (ESP – English for Specific Purposes). Dané oblasti výzkumu tak významně ovlivňují pedagogickou činnost, která je s oblastmi výzkumu úzce propojena.

Lingvistický výzkum na ústavu reprezentuje zejména práce doc. PhDr. Mileny Krhutové, Ph. D. Její dlouhodobá výzkumná činnost v oblasti zkoumání anglického jazyka z hlediska pragmatiky, sociolingvistiky, lingvistických prostředků a jejich aplikace na vzdělávání v elektrotechnice vyústila ve vydání autorské odborné knihy Parameters of Professional Discourse / English for Electrical Engineering.

Výzkum v oblasti lexikologie, lexikálních systémů dlouhodobě provádí PhDr. Milan Smutný, Ph. D. Ve svých příspěvcích v rámci vědecké komunity řeší např. vztah mezi konceptuální strukturou a sémantickou formou a další související problémy.

Mgr. Miroslav Kotásek, Ph. D., pak volně navazuje ve výzkumu v oblasti literární vědy. Ve svých příspěvcích se soustřeďuje na specifika a odlišnosti vědeckých a literárních textů a jejich současné propojení ve vědecko-fantastické literatuře.

Zásadní objem práce na poli metodologie výuky profesní angličtiny (ESP - English for Specific Purposes) patří doc. PhDr. Mileně Krhutové, Ph. D., jejíž dlouhodobá snaha vyústila do úspěšné akreditace studijního filologického programu Angličtina pro elektrotechniku a informatiku. Významnou pomocí byla i výzkumná práce v oblasti  standardizace cizojazyčného vzdělávání pro vysoké školy technického směru, jejímž průkopníkem byla PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph. D. V současnosti  se dané oblasti věnuje Mgr. Eva Ellederová, která v rámci své disertační práce řeší redesign odborné učebnice pro ESP kurz, který je zaměřen na informatiku. Několik dalších kolegyň a kolegů se pak věnuje výzkumu potřeb firem v oblasti jazykového vzdělání, implementaci prostředků ICT do výuky apod.