Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu

Ústav jazyků se ve výzkumu soustřeďuje na dvě velká témata. První významnou oblastí je lingvistický výzkum zaměřený především na pragmatiku, překlad, lexikologii a sociolingvistiku. Druhým předmětem výzkumu je pak metodologie výuky profesní angličtiny (ESP – English for Specific Purposes). Dané oblasti výzkumu tak výrazně ovlivňují pedagogickou činnost, která je s nimi úzce propojena.

Průkopnicí lingvistického výzkumu na ústavu byla doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. Její dlouholetá výzkumná činnost v oblasti zkoumání anglického jazyka z hlediska pragmatiky, sociolingvistiky, lingvistických prostředků a jejich aplikace na vzdělávání v elektrotechnice vyústila ve vydání autorské odborné knihy Parameters of Professional Discourse / English for Electrical Engineering. Ve spolupráci s PhDr. Ludmilou Neuwirthovou, Ph.D., která se věnovala výzkumné práci v oblasti metodologie a standardizace cizojazyčného vzdělávání pro vysoké školy technického směru, se jí v čele týmu Ústavu jazyků podařilo úspěšně akreditovat unikátní studijní filologický program Angličtina v elektrotechnice a informatice.

Výzkum v oblasti lexikologie a lexikálních systémů dlouhodobě provádí PhDr. Milan Smutný, Ph.D. Ve svých příspěvcích v rámci vědecké komunity řeší např. vztah mezi konceptuální strukturou a sémantickou formou a další související problémy.

Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D., pak volně navazuje ve výzkumu v oblasti literární vědy. Ve svých příspěvcích se soustřeďuje na specifika a odlišnosti vědeckých a literárních textů a jejich současné propojení ve vědecko-fantastické literatuře.

Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D., se dlouhodobě věnuje diskurzní analýze a akademické angličtině. V současné době pracuje na výzkumu evaluativního jazyka v oponentních posudcích spolu s Mgr. Bc. Magdou Sučkovou, Ph.D., která se kromě toho zaměřuje na fonetiku anglického jazyka.

Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D., realizovala na Ústavu jazyků konstrukční výzkum vlastní učebnice pro výuku odborné angličtiny, jehož dualistický přínos spočívá ve vytvoření učebnice pro konkrétní předmět Angličtina pro IT a v produkci konstrukčních principů, které přispívají k rozvoji teorií tvorby učebnic pro výuku odborné angličtiny. V současné době se zabývá výzkumem mluvené angličtiny a řečových dovedností studentů informatiky.

Mgr. Agata Walek, Ph.D., se po úspěšné obhajobě disertační práce nadále věnuje oblastem fonosémantiky, teorie konceptuální metafory a fenomenologie.

Několik dalších kolegyň a kolegů se pak věnuje výzkumu potřeb firem v oblasti jazykového vzdělání, implementaci prostředků ICT do výuky apod. Velkou výzvou do budoucna je umělá inteligence (AI) a její využití ve výuce a v akademické sféře vůbec.