Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu

Ústav jazyků se ve výzkumu soustřeďuje na dvě velké oblasti. První oblastí je lingvistický výzkum – pragmatika, překlad, lexikologie a sociolingvistika. Druhou významnou oblastí výzkumu je pak metodologie výuky profesní angličtiny (ESP – English for Specific Purposes). Dané oblasti výzkumu tak významně ovlivňují pedagogickou činnost, která je s oblastmi výzkumu úzce propojena.

Lingvistický výzkum na ústavu reprezentuje zejména práce doc. PhDr. Mileny Krhutové, Ph. D. Její dlouhodobá výzkumná činnost v oblasti zkoumání anglického jazyka z hlediska pragmatiky, sociolingvistiky, lingvistických prostředků a jejich aplikace na vzdělávání v elektrotechnice vyústila ve vydání autorské odborné knihy Parameters of Professional Discourse / English for Electrical Engineering.

Výzkum v oblasti lexikologie, lexikálních systémů dlouhodobě provádí PhDr. Milan Smutný, Ph. D. Ve svých příspěvcích v rámci vědecké komunity řeší např. vztah mezi konceptuální strukturou a sémantickou formou a další související problémy.

Mgr. Miroslav Kotásek, Ph. D., pak volně navazuje ve výzkumu v oblasti literární vědy. Ve svých příspěvcích se soustřeďuje na specifika a odlišnosti vědeckých a literárních textů a jejich současné propojení ve vědecko-fantastické literatuře.

Zásadní objem práce na poli metodologie výuky profesní angličtiny (ESP - English for Specific Purposes) patří doc. PhDr. Mileně Krhutové, Ph. D., jejíž dlouhodobá snaha vyústila do úspěšné akreditace studijního filologického programu Angličtina pro elektrotechniku a informatiku. Významnou pomocí byla i výzkumná práce v oblasti  standardizace cizojazyčného vzdělávání pro vysoké školy technického směru, jejímž průkopníkem byla PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph. D.

Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. realizovala na Ústavu jazyků konstrukční výzkum vlastní učebnice pro výuku odborné angličtiny, jehož dualistický přínos spočívá ve vytvoření učebnice pro konkrétní předmět Angličtina pro IT a v produkci konstrukčních principů, které přispívají k rozvoji teorií tvorby učebnic pro výuku odborné angličtiny. V současné době se zabývá výzkumem mluvené angličtiny a řečových dovedností studentů informatiky.

Několik dalších kolegyň a kolegů se pak věnuje výzkumu potřeb firem v oblasti jazykového vzdělání, implementaci prostředků ICT do výuky apod.